Per què cal revisar el plantejament urbanístic?

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en sessió de 9 de juny de 1993, va aprovar definitivament i donar conformitat al text refós del Pla general d’ordenació Urbana de L’Escala (PGOU).

Des de l’aprovació definitiva del Pla general s’ha produït una modificació àmplia i en profunditat de la legislació urbanística, del sòl i de l’habitatge amb l’aprovació de diferents textos legals que no han estat traslladats al planejament urbanístic de l’Escala.

Però més enllà de l'alteració de les circumstàncies externes en els darrers 23 anys, també es donen alguns dels supòsits que la normativa urbanística del propi Pla general estableix com a circumstàncies objectives que justifiquen la revisió del planejament urbanístic, com ara el transcurs d’un termini de 18 anys comptats a partir de la data d’aprovació definitiva. En conjunt s’ha produït un nivell de compliment molt gran de les previsions del Pla general, tant en sòl urbanitzable com en sòl urbà.

Però la manca d'adaptació del Pla general no ho és solament en relació a les Lleis vigents, sinó que també es produeix en relació a diversos Plans jeràrquicament superiors. A saber:

  • El Pla director urbanístic del sistema costaner,
  • La delimitació de la Xarxa Natura 2000.
  • La Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral.
  • El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines.
  • El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà.

Ens trobem, doncs, amb un planejament urbanístic que conté moltes determinacions que són incoherents tant amb les Lleis com amb els plans de jerarquia superior, situació que justifica l’adaptació del Pla general.

D’altra banda, la major part de la legislació sectorial ha canviat substancialment, com per exemple la de comerç, la d’edificació o la d’habitatge. Aquests canvis comporten que en alguns casos les previsions del Pla general no es poden dur a la pràctica.

Des de l’aprovació definitiva del Pla general s’han aprovat 36 modificacions puntuals que no han estat refoses i que, coincidint amb el mateix objectiu de disposar d’un document més precís i sense contradiccions, cal considerar en el nou planejament. Finalment, la cartografia de base sobre la que es va realitzar el Pla general no representa amb suficient precisió la realitat física i comporta una contínua problemàtica en la seva interpretació. Actualment, es disposa d’una cartografia digital actualitzada que ha de permetre millorar la qualitat formal del planejament.”

Així, doncs, la revisió del planejament urbanístic vigent resulta necessària, oportuna i convenient i es justifica per les raons anteriorment exposades.

Per a informació més detallada en relació a la necessitat de reviar el planejament consulteu l’Informe sobre la conveniència i oportunitat de la redacció del POUM de l’Escala

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR